കൊമ്പുകളെ തകർക്കുവാനുള്ള അഭിഷേകം ആവശ്യം.Sis. Susan Thomas (Bahrain)

78,217 Views

Published At : Oct-05-2017

Publisher : TheGospelMedia

Category : People & Blogs

കൊമ്പുകളെ തകർക്കുവാനുള്ള അഭിഷേകം ആവശ്യം. ഒർഗാനിക് ഇല്ലാത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല . #Union Christian #Women's Fellowship Dallas 9th Annual Conference 2017 Message by : Sis. Susan Thomas ( Bahrain) Gospel Media /Provision Live www.gospelmediaonline.org Like us on facebook https://www.facebook.com/gospelmediateam http://provisionlive.com/ Visit us on facebook https://www.facebook.com/TheGospelMedia Please, Share with your Church Members,Family & Friends ........Thanks, God bless! Love Life. Do Good. Live Well. Enjoy, Stay Cheerful, & Stay Joyful ........" **Copyright Statement ** This video is not intended to infring any copyright laws in any way. It is the copyrighted property of its respective owner(s).Advertisement

You Might Also Like.